firstnext123 )  prevlast

Openbare ruimte: 3/3

Animaties as zachte mobiliteit Voltaireplein

Op woensdagnamiddag 29 augustus 2012 vonden er animaties plaats op het Voltaireplein ter voorbereiding van het wijkfeest "as zachte mobiliteit" op autoloze zondag 16 september.
Cyclo vzw kwam met een mobiel fietsenreparatie-atelier, straathoekwerk Kicot en JES hielpen mee met het decoratie-atelier fluovestjes van de dienst gesubsidieerde projecten van de gemeente molenbeek. De dienst gesubsidieerde projecten informeerde de bewoners over de toekomstige heraanleg van het voltaireplein in het kader van heraanleg as zachte mobiliteit in het wijkcontract cinema-Bellevue. En ook de dienst mobiliteit van de gemeente was aanwezig. De fietsrepareerders van cyclo vzw kregen versterking van een jongere uit de buurt die mee kwam helpen en er ook iets van kende en samen hebben ze een heleboel fietsen gerepareerd. De bewoners uit de buurt konden ook zelf hun fiets in orde maken, wat ook gebeurde. Naast het fietsreparatie-atelier was er een decoratie-atelier van fiets fluovestjes. Tijdens het wijkfeest as zachte mobiliteit op autoloze zondag zullen van 14u tot 16u 2 animators komen met grote reuze gezelschapspelen en de medewerkers van buurthuis Bonnevie vonden alvast enthousiaste bewoners die een handje mee wouden helpen bij deze activiteit. Het was een geslaagde namiddag en een goede opwarmer voor autoloze zondag!

Op woensdag 5 september zullen animaties doorgaan op de Briefdragerstraat (stuk kunstgras) en op woensdag 12 september op Sint-Mariastraat telkens van 14u tot 17u. iedereen welkom! (zie flyer voor meer details)


animaties as zachte mobiliteit.pdf (843 KB)

2012-08-30 17:44:53

Definitief ontwerp heraanleg as zachte mobiliteit

De as zachte mobiliteit (vanaf kanaal- Sint-Mariastraat - Briefdragerstraat - Bonneviepark - Voltaireplein)

Op deze as zachte mobiliteit zal er stadsmeubilair komen, namelijk zitbanken bestaande uit verschillende onderdelen; zitbank met fitnessmodule, zitbank met boom, zitbank met dam-schaakspel, enz. Een aantal parkeerplaatsen zullen verdwijnen en in de plaats komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Een voetgangers en fietsbrug zal over het kanaal gaan vanaf de Locquenchienstraat tot aan de st Mariastraat en de tramhalte aan de brug met Gentsesteenweg zal verlegd worden naar Locquenchienstraat.

Het definitieve plan van heraanleg as zachte mobiliteit kan u komen bekijken in het onthaal van Buurthuis Bonnevie in de Bonneviestraat nr 40 te Molenbeek, alle weekdagen open van 9u tot 17u. Indien u meer informatie wenst kan u vragen naar Karin Willems of Gwendoline Daems. 02/410.76.31

Zie ook op de website van architectenbureau www.suede36.be.

Site Stevens:

In 2013 komt er een openbaar onderzoek over de site Stevens. Deze site gelegen in de Sint-Mariastraat werd volledig opgekocht door de gemeente. De werken zullen eind 2013, begin 2014 starten. Er zullen ongeveer 10 sociale woningen, ongeveer 30 GOMB woningen, een Nederlandstalige kinderopvang van 28 plaatsen en burelen komen voor de gemeente en een groene voetgangersdoorgang tussen de Sint-Mariastraat en Vandermaelenstraat. De exacte afmetingen zijn nog niet bekend en zullen bestudeerd worden project per project. Er zal ook een ondergrondse parking komen van minstens 30 plaatsen voor de gemeente en een andere parking voor de Gombwoningen. geen parkeerplaatsen in de groene doorgang.

2012-02-03 16:26:19

Een nieuw gezicht voor het gemeenteplein

De gemeente nodigt jullie uit om deel te nemen aan een ideëennamiddag over de toekomstige herinrichting van het gemeenteplein. De gemeenteplaats zal, in het kader van het wijkcontract Cinema Bellevue, heringericht worden. Kom donderdag 14 april langs tussen 15:30 en 20:00 uur, om te genieten van de talrijke animaties en uw mening te geven over hoe we van dit plein een aangename ontmoetingsplek kunnen maken.
We hopen u talrijk te mogen verwelkomen en voorzien alvast een hapje en een drankje.

Aarzel niet uw buren uit te nodigen!

2011-04-14 16:53:53

Adviesgroep: opstellen van een ontwerp heraanleg openbare ruimte

Voortraject: heraanleg herinrichting openbare ruimten
In de maand augustus 2010 nam een opbouwwerker van Buurthuis Bonnevie deel aan een voortraject op vraag van Yota, kinderen en jongerenparticipatie bij heraanleg van openbare ruimten, deelwerking van JES (Jeugd en Stad). Tijdens de woensdagnamiddagen in de maand augustus begaven we ons op de verschillende openbare ruimten rond het Bonneviepark, observeerden en ondervroegen we verscheidene gebruikers van deze ruimte. We vroegen wat ze van de huidige inrichting vonden en hoe ze deze wensten te veranderen, indien nodig. Deze bevindingen werden in een rapport gegoten en doorgestuurd aan het architectenbureau Suède 36, evenals voorgesteld op de eerste bijeenkomst van de reflectiegroep. Dit voortraject was een voorbereiding op de participatiefase die vanaf september tot december 2010 zou lopen. Eind december zou het architectenbureau Suède36 reeds een voorontwerp moeten voorstellen. Aangezien dit een zeer korte periode is om zoveel mogelijk verschillende groepen te bereiken en te informeren, laat staan te reflecteren, zijn we dit voortraject gestart.

Tijdens de algemene vergadering van het wijkcontract Cinema Bellevue van 8 september werd er een oproep gedaan om als bewoner of vereniging deel te nemen aan een reflectiegroep m.b.t. de 4 projecten voor de openbare ruimte in het kader van Wijkcontract Cinema- Belle-Vue. Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden is de opdracht van de denkgroep nadenken over thema’s gekoppeld aan deze herinrichtingen en het studiebureau helpen met de voorbereiding van een voorontwerp dat optimaal aansluit met de noden van de wijk. Deze werkgroep vergadert 1 tot 2 keer maandelijks tussen september 2010 en maart 2011 (6 tot
8 vergaderingen).

Vervolgens werd Het studiebureau Suède 36 door het team van de Gesubsidieerde Projecten tijdens deze algemene vergadering. Dit studiebureau heeft als taak te werken aan 4 projecten voor de herinrichting van de openbare ruimte.
Het gaat om volgende ingrepen :
- Punctuele inrichtingen : lichte en punctuele inrichtingen van openbare plaatsen en pleintjes.
- As zachte mobiliteit (voltaireplein-bonneviestraat-briefdragerstraat-sint-mariastraat) : herinrichting van de openbare ruimte die door verschillende gebruikers wordt gedeeld en aanleg van een route voor zwakke weggebruikers
- Herwaardering van parken ( Fonderie en Espace Pierron): het aanbieden van beter aangepaste groene en recreatieve ruimten.
- Punctuele sportvoorzieningen in de openbare ruimte

2010-09-01 18:36:13

Wijkcontract Cinema Belle-Vue

Uit de participatieateliers omtrent de heraanleg van de nieuwe speelzone Bonneviepark, georganiseerd in het voorjaar 2009, werd vastgesteld dat er nood is aan meer openbare ruimte met sport-en spelvoorzieningen in de buurt, meer groen in de buurt en verkeersveiligheid rond het Bonneviepark. Deze bevindingen werden overgebracht aan de verantwoordelijke, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. De meeste elementen werden overgenomen en ingebracht in het definitieve rapport fase 3 (12/08/09) van het nieuwe wijkcontract Cinema-Bellevue 2010-2014 (waarbinnen ook het Bonneviepark gelegen is): gedeelde inrichting- as voor zachte mobiliteit vanaf het kanaal van de Sint-Mariastraat tot aan Voltaireplein (langsheen Bonneviepark), herwaarderen van de parken La Fonderie en Espace Pierron (meer speels,inventief en kwalitatief stadsmeubilaire in de groene ruimte alsmede voorzieningen voor de openbare reinheid) en sportvoorzieningen in de openbare ruimte.

Er werd ook de vraag gesteld vanuit Buurthuis Bonnevie om bij de inrichting van de openbare ruimte binnen het wijkcontract Cinema-Belle-Vue een adviesgroep op te richten en inspraakmomenten voor het grote publiek waar bewoners en verenigingen uit de buurt aan konden deelnemen, aangezien participatie van de gebruikers van deze openbare ruimten belangrijk is bij het opstellen van plannen van heraanleg.

Doelstelling van Buurthuis Bonnevie:
Buurthuis Bonnevie motiveert minstens 3 bewoners om deel te nemen aan de adviesgroep 'openbare ruimte' en neemt als vereniging ook deel aan deze adviesgroep. De opbouwwerker tracht de adviesgroep bij te sturen, zodat deze georganiseerd wordt op een manier dat bewoners er maximaal aan kunnen participeren. Dit betekent duidelijke en tijdige informatie, toegankelijk inzake plaats en tijd, brede publieke inspraakmomenten worden georganiseerd in de buurt. De opbouwwerker gaat na of de voorstellen van de adviesgroep terug te vinden zijn in het voorontwerp.

2009-03-31 15:48:38

firstnext123 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Openbare ruimte

Openbare ruimte: kwalitatieve openbare ruimten die fungeren als plaatsen van uitwisseling en ontmoeting en inrichting van openbare ruimte opdat deze speelser, groener, veiliger en netter worden en zo sociale cohesie en dynamiek in de wijk bevordert.