Vacature Buurtwerk

Buurthuis Bonnevie vzw werft aan:
een medewerker (V/M/X) voor het project “Welzijn in de wijk”, een buurtwerkproject uitgevoerd in het kader van een projectsubsidie vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Actief sinds 1976 heeft Bonnevie een brede tweetalige wijkwerking uitgebouwd die ijvert voor een betere leefkwaliteit in Sint-Jans-Molenbeek, een gemeente met veel uitdagingen en kansen.
Via een dagelijks onthaal en dienstverlening (huurderspermanentie, renovatieadvies en technische dienst) houden we voeling met wat er leeft en bieden we antwoord op individuele vragen. We zetten sterk in op het versterken van de draagkracht van bewoners en het ondersteunen van bewoners-initiatief. Actieve bewoners zijn sterkhouders van verschillende projecten. Even belangrijk vinden we het werken aan structurele maatschappelijke verandering door het uitbouwen van voorbeeldprojecten en door beleidswerk. Doorheen de gehele werking is er bijzondere aandacht voor het uitbouwen van actief burgerschap en de transitie naar een duurzaam samenlevingsmodel. Buurthuis Bonnevie is één van de vier geïntegreerde wijkwerkingen en één van de zeven verenigingen waar armen het woord nemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Methodisch wordt veel belang gehecht aan teamwerk en geïntegreerd werken. Samenwerking met andere organisaties is belangrijk in onze aanpak. De medewerker is ingebed in het Bonnevieteam, in het bijzonder het team dat de geïntegreerde wijkwerking uitbouwt, waarin zij/hij collegiaal samenwerkt. De samenwerking is gericht op : het doorgeven van kennis en ervaring, het gebruiken van de ontwikkelde methodieken, het leggen van dwarsverbindingen tussen de verschillende projecten en diensten om via een geïntegreerde werking sterker te staan ten aanzien van de stedelijke uitdagingen . Armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling en participatie zijn voor onze organisatie erg belangrijk en dit project wil daarvan werk maken.

Opdracht
De medewerker zal (hoofdzakelijk) het Project «Welzijn in de wijk » uitbouwen, een samenwerking met een aantal partners/wijkgezondheidscentra in de buurt gericht op het thema psychosociaal welzijn tijdens en na hun isolement omwille van Covid-maatregelen. We zijn ervan overtuigd dat deze crisis een aantal reeds bestaande noden nog uitvergrootte en willen stem geven aan individuen/groepen omtrent hun ervaring tijdens de voorbije crisisperiode. Op basis van hun verhalen willen we hier lessen uit te trekken, voor ieder van de betrokkenen zelf maar ook voor anderen/beleidsmakers.
De opdracht bestaat uit
 Het samenstellen van minimaal 3 groepen van mensen in armoede en gebruikers van wijkgezondheidscentra om hun kwetsbare psychosociaal welzijn bespreekbaar te maken en handvaten voor een beter psychosociaal welzijn aan te reiken (we doen dit in samenwerking met meerdere wijkgezondheidscentra en partners in de buurt) ;
 Het in kaart brengen en ontsluiten van de knelpunten en noden rond het psychosociaal welzijn van deze doelgroepen ;
 Het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met expertisepartners met een gespecialiseerd aanbod rond de aangereikte thema’s – met als doelstelling de doelgroep op een concrete, laagdrempelige manier te ondersteunen en tools op maat aan te reiken ;
 Meewerken aan een door het Brussels Platform Armoede gecoördineerde projectwerkgroep en stuurgroep
 Kennisdeling met de andere verenigingen waar armen het woord nemen, het ruimere lokale en bovenlokale netwerk en andere relevante partners en beleidsmakers.

Profiel
We zoeken een medewerking met ‘goesting’ om te werken in een diverse werkomgeving . U gelooft in de kracht van mensen om zelf actor te worden in hun leven en dat van anderen.
 U hebt een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke studierichting en bij voorkeur al een aantal jaren relevante werkervaring op de teller. Hebt u geen bachelorsdiploma, dan hebt u minstens 5 jaar relevante werkervaring.
 U bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis Frans (of die u wilt verbeteren), tweetaligheid is een pluspunt
 U kan zelfstandig aan de slag én werkt vlot samen in teamverband maar vindt het ook een uitdaging om aan de slag te gaan met partnerwerkingen in de wijk
 U hebt sociale en communicatieve vaardigheden en beheerst (aspecten van) groepsbegeleiding
 U hebt interesse in de leefwereld en de denkkaders van een divers publiek
 U kan structureel denken en hebt zin voor initiatief
 U hebt redactionele vaardigheden voor het opstellen van verslagen, rapporten en kan vlot aan de slag met computer en de courante software programma’s
 U bent bereid af en toe ’s avonds of tijdens het weekend te werken
 U kent de Brusselse situatie, heeft kennis van de sociale kaart wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een pluspunt

Wij bieden aan
 Een deeltijds contract (0.6 VTE) van onbepaalde duur, we gaan graag in februari-maart van start, einddatum project voorzien april 2022
 Een aangename werkomgeving, flexibele werkregeling en goede arbeidsvoorwaarden
 De uitdaging om samen met je collega’s, in een dynamische organisatie en in een sterk evoluerende stedelijke omgeving, je eigen talenten en die van anderen te ontwikkelen
 Verloning op basis van sectorale barema’s PC 329 - B1C of B1B, afhankelijk van aanvaarde anciënniteit

Procedure
Aanwervingsdatum: zo snel mogelijk
Geïnteresseerd? Bezorg uw CV en een motivatiebrief per mail aan info@bonnevie40.be ten laatste op 4 februari 2021. De personen die op basis hiervan weerhouden worden, worden persoonlijk verwittigd voor deelname aan een selectieprocedure die doorgaat op vrijdag 12 februari 2021.
Voor meer informatie : contacteer Lieven Monserez, coördinator Buurthuis Bonnevie of je vindt info op www.facebook.com/buurthuisbonneviemaisondequartier - www.bonnevie40.be

2021-01-20 16:19:53

VACATURE Renovatieadvies

Buurthuis Bonnevie vzw werft aan:
een PROJECTLEIDER (V/M) voor het project « Ceci n’est pas une Réno / Dit is geen renovatie», renovatieadvies uitgevoerd in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Magritte, te Jette.

De vereniging ijvert reeds meer dan 40 jaar aan het verbeteren van de woonkwaliteit in Sint-Jans-Molenbeek. Ze heeft bijzondere aandacht voor energie en duurzaam renoveren en de noden van kwetsbare bewoners. Sedert 2018 heeft de dienst renovatieadvies haar werking verbreed tot Jette meer bepaald de zone van het Duurzaam Wijkcontract (DW)Magritte www.cqd-magritte-dw.be

In deze zone promoot ze de duurzame renovatie van het woningbestand, door eigenaars en eigenaars-bewoner te ondersteunen bij de renovatie van hun woning en de kennis over duurzaam renoveren breed te verspreiden.
De medewerker is ingebed in het Bonnevieteam, in het bijzonder het renovatieteam, waarin zij/hij collegiaal samenwerkt. De samenwerking is gericht op : het doorgeven van kennis en ervaring, het gebruiken van de ontwikkelde methodieken, het leggen van dwarsverbindingen tussen de verschillende projecten en diensten om via een geïntegreerde werking sterker te staan ten aanzien van de stedelijke uitdagingen .

OPDRACHT:
De medewerker zal (hoofdzakelijk) het Project « Ceci n’est pas une Réno » uitbouwen zoals beschreven in de projectfiche, die op eenvoudig verzoek kan bekomen worden.

Daarvoor zal zij/hij:

/ begeleiding :
• Informatie verstrekken over de bestaande financiële hulpmiddelen en leningen in verband met renovatie, energie en leefkwaliteit ;
• Begeleiding aanbieden bij het opvragen en de analyse van bestekken bij bedrijven, de samenstelling van dossiers voor het aanvragen van premies ;
• Ondersteuning aanbieden bij administratieve en stedenbouwkundige vragen. Indien de inbreng van een zelfstandig architect nodig is, de kandidaten doorverwijzen voor specifieke aspecten ( aanvraag stedenbouwkundige vergunning,..) ;
• Uitnodigen voor thematische vergaderingen gericht op het verbreden van hun kennis, onder meer door het ondersteunen van onderlinge kennisuitwisseling ;
• De dossieropvolging verzorgen via het onderhouden van het contact met de eigenaars ;

/Samenwerken en overleggen
• Een samenwerking uitbouwen met lokale partners om in contact te komen met bewoners en om permanenties te kunnen organiseren;
• Deelnemen aan de overlegstructuren van het Duurzaam Wijkcontract in het bijzonder de Algemene Vergadering en de Wijkcommissie;
• De werking bekendmaken door deelname aan lokale activiteiten in de wijk,
• Samenwerken met mogelijke partners van het project (gemeentelijke dienst stedenbouw, bewoners en buurtcomités, lokale verenigingen, Partners van het DW Magritte, OCMW, Sociaal Verhuurkantoor, …).

/Collegiaal samenwerken
• Het project in Jette met bewoners en partners uitbouwen, vanuit de verankering in het Bonnevieteam;
• In functie van de continuïteit van de projectwerking en het gebruik van de uitgebouwde gemeenschappelijke methodiek;
• Samenwerken met de andere diensten van Bonnevie GeIntegreerde Wijkwerking, Technische dienst Bonfix, Usage, huisvestingspermanentie, boekhouding,..), in functie van de uitbouw van een transversale werking;
• Het project verder ontwikkelen in functie van de resultaten en instaan voor de verslaggeving ervan, met inbegrip van jaarverslagen;

Daarenboven :
• Het team van de renovatieadviseurs versterken dat actief is in de historische wijken: Molenbeek-centrum en de Havenwijk
• Socio-economische projecten uitbouwen en ontwikkelen in nieuwe Duurzame Wijkcontracten
• Deelnemen aan het Bonnevieteam in functie van het uitbouwen van een geïntegreerde werking. Dit teamwerk is gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak, het doorgeven van expertise aan andere verenigingen en aan de overheids(diensten);
• Samenwerken binnen een breder netwerk zoals het Netwerk Wonen en de Huisvestingsadviesraad van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

PROFIEL :
We zoeken een medewerk(st)er:

• Met een diploma master in architectuur;
• Met een globale kennis van de Brusselse situatie, de politieke en stedelijke uitdagingen en het Stedenbouwkundig beleid ( Ruimtelijke Ordening, Wijkcontracten , Stadsvernieuwingscontracten, huisvesting,..) ;
• Met ervaring in/met woningrenovatie;
• Interesse voor leefmilieu (duurzame renovatie) en huisvesting;
• Met een basiskennis van de bestaande wettelijke reglementeringen ( GSV /RRU,EPB, Brusselse Huisvestingscode) evenals de Brusselse context ( wonen, energie en stedenbouw);
• Die ondersteuning kan bieden bij het indienen van renovatie- en energiedossiers bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
• Die zelfstandig werkt, initiatief neemt en op een creatieve manier naar oplossingen zoekt;
• Zij/Hij kan in een team werken;
• Is sociaal voelend en heeft goede contactvaardigheden ;
• Legt vlot contact, ook in een multicultureel wijk en bij een kwetsbaar publiek
• Is bereid tot actualisering van haar/zijn kennis en deze te delen met collega’s;
• Heeft redactionele vaardigheden, kan analyseren en synthetiseren;
• Kan technische informatie en de wettelijke reglementering ‘vertalen’ naar burgers en vergaderingen leiden/animeren;
• Kan werken met informaticaprogramma’s als: Excel, Word, PowerPoint, Outlook ;
• Is bereid tot occasioneel avondwerk en weekendwerk voor deelname aan vergaderingen van het Duurzaam Wijkcontract en wijkactiviteiten;
• Heeft een degelijke kennis van het Frans ;

Wij bieden :
• een deeltijds contract van onbepaalde duur van 0,6 VTE;
• Een salaris volgens barema B1b ou B1c (afhankelijk van aanvaarde anciënniteit) , van het paritair comité 329.01;
• Een gevarieerd takenpakket en een stimulerende werkomgeving in een dynamische team dat werkt aan de verbetering van de leefkwaliteit van bewoners
• Een kans om je bijkomend te vormen in het domein van de stedelijke renovatie en de toegang tot wonen voor allen
• Een werkplek in een ‘Brusselse vereniging’ met standplaats in het hart van Sint-Jans-Molenbeek


Aanwervingsdatum: zo snel mogelijk

Geïnteresseerd? Bezorg uw CV en een motivatiebrief per mail aan info@bonnevie40.be tegen 14 januari 2021 om middernacht.

De personen die op basis hiervan weerhouden worden, worden persoonlijk verwittigd voor deelname aan een selectieprocedure die doorgaat op 22/01/2021


2020-12-18 10:28:16

firstnext1 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33