Vzw Buurthuis Bonnevie werft aan EEN COÖRDINATOR

Buurthuis Bonnevie werkt al meer dan 40 jaar aan het verbeteren van de leefbaarheid in
het centrum van Sint-Jans-Molenbeek. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan de
levenskwaliteit, de gezonde en duurzame renovatie van woningen en de behoeften van
kwetsbare bewoners. Haar doelstellingen zijn het verdedigen, bevorderen en het versterken
van de levenskwaliteit en het recht op huisvesting voor de huidige en toekomstige bewoners
in de buurt en de omliggende wijken. De acties en projecten van de vereniging worden
ontwikkeld in verschillende diensten die hun doelstellingen nastreven op complementaire
wijze.


Uw functie
Het zal uw taak zijn om de organisatie in dialoog met de raad van bestuur te leiden en te
coördineren. U zult fungeren als centraal punt, zowel intern tussen de diensten, collega's,
bestuurders en vrijwilligers alsook extern met bewoners, partners en overheidsinstanties om
de acties van de vereniging uit te voeren :

- ten voordele van de wijk, de bewoners en de huisvesting,
- met het oog op de sociale en duurzame renovatie van woningen,
- via netwerken, vertrekkend van en met de inwoners

• U voert deze opdracht uit met grote zorg voor intern overleg en teamcohesie.
• U zult verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de strategische mogelijkheden die door
de Algemene Vergadering worden bepaald en door de Raad van Bestuur in praktijk
worden gebracht.
• U bent verantwoordelijk voor het administratief en financieel beheer van de vereniging.
• U bent verantwoordelijk voor het personeelsbeheer in samenwerking met de dienst
administratie.
• U zorgt ervoor dat de communicatie, zowel intern als extern, een afspiegeling is van het
overleg met de deelwerkingen en de projectverantwoordelijken.
• U zet zich in voor de efficiënte coördinatie van de verschillende diensten en projecten in
overeenstemming met de visie en missies van de vereniging (tekst in bijlage).
• U verdedigt en behartigt de belangen van de organisatie.
• U waakt samen met uw collega’s over de duurzaamheid van de projecten en het zoeken
naar nieuwe financieringsbronnen.
• U waakt, samen met de dienst administratie en de raad van bestuur over de financiële
gezondheid van de organisatie.
• U streeft naar het welzijn van alle betrokken partijen binnen een zorgzame en
professionele werkomgeving, gebaseerd op teamwerk en zelfstandigheid van handelen.

Uw profiel
We zijn op zoek naar een profiel dat zowel een sociaal kloppend hart als organisatorische en
financiële competenties bezit.

• U bezit een masterdiploma (menswetenschappen en sociale wetenschappen) of een
gelijkwaardige ervaring.
• U heeft reeds ervaring opgedaan in een coördinerende functie.
• U bent zeer vertrouwd met de functies en kwesties van de non-profitsector en u heeft
een duidelijke blik op huisvestingsproblematieken.
• U heeft ervaring in personeelsbeheer.
• U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het
Frans, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij luisteren, analyseren, synthese en actie
uw "sleutelwoorden" zijn.
• U heeft sterke financiële en boekhoudkundige vaardigheden.
• U plant en stuurt resultaatgerichte acties (cijfers en kwaliteit) bij op basis van brede en
gediversifieerde overlegprocessen.
• U bezit het vermogen om op participatieve wijze te coördineren en kan beslissingen
nemen.
• U luistert naar het team voor de projecten die het uitvoert met uw steun en begeleiding.
• U bent ruimdenkend, kunt zich goed aanpassen en bent politiek neutraal.
• U bent in staat om aan de eisen van deze functie te voldoen, zeker wat betreft flexibele
werktijden.

Ons aanbod
• Een voltijdse baan voor onbepaalde duur.
• Een salaris in overeenstemming met schaal L1 van paritair comité 329.01.
• Anciënniteit of ervaring in de sector of functie zal in aanmerking worden genomen
• Werken in een prikkelende omgeving, omringd door een sterk team, in een organisatie
die verankerd is in het hart van Sint-Jans-Molenbeek.

Procedure
• Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail naar info@bonnevie40.be op 20/3/2022 ten
laatste om middernacht.

• De selectieproef en/of het gesprek vinden plaats in het Nederlands en het Frans
in april 2022.

Voor vragen kunt u de administratief verantwoordelijke, Cedric Vaessen, telefoneren op
02 410 76 31 of een e-mail sturen naar info@bonnevie40.be.

2022-01-29 09:49:10

VACATURE RENOVATIEADVIES

Buurthuis Bonnevie vzw werft een PROJECTMANAGER (V/H) aan :

Om het het project "Ceci n'est pas une Réno" verder uit te voeren, betreffende renovatieadvies
ontwikkeld in het kader van het Magritte-contract voor duurzame wijken, in Jette ;
Voor de ontwikkeling en uitvoering van een nieuw project ter ondersteuning van de renovatie in het kader van het stadsvernieuwingscontract "Rond Simonis", in Sint-Jans-Molenbeek.

De vereniging ijvert reeds meer dan 40 jaar naar het verbeteren van de woonkwaliteit in Sint-JansMolenbeek. Ze heeft bijzondere aandacht voor energie en duurzaam renoveren en de noden van kwetsbare
bewoners.

Sedert 2018 heeft de dienst renovatieadvies haar werking verbreed tot Jette en meer bepaald de zone van
het Duurzaam Wijkcontract (DW) Magritte www.cqd-magritte-dw.be In deze zone promoot ze de duurzame renovatie van het woningbestand, door eigenaars en eigenaarsbewoners te ondersteunen bij de renovatie van hun woning en de kennis over duurzaam renoveren breed te verspreiden.

Aangezien het wijkcontract Magritte eindigt in december 2022, wenst de dienst renovatieadvies een nieuw
ondersteuningsproject te ontwikkelen ter verbetering van de eigen woning in de omgeving van het
stadsvernieuwingscontract ‘Rondom Simonis’ » perspective.brussels

De medewerker is ingebed in het Bonnevieteam, in het bijzonder het renovatieteam, waarin zij/hij collegiaal
samenwerkt. De samenwerking is gericht op : het doorgeven van kennis en ervaring, het gebruiken van de
ontwikkelde methodieken, het leggen van dwarsverbindingen tussen de verschillende projecten en diensten
om via een geïntegreerde werking sterker te staan ten aanzien van de stedelijke uitdagingen .

OPDRACHT:
De medewerk(st)er zal het project "Ceci n'est pas une Réno" uitvoeren zoals beschreven in de projectfiche, dat
op verzoek verkrijgbaar is.

Hij/zij zal ook, in nauwe samenwerking met het team, een nieuw project ontwikkelen in het kader van de
sociaal-economische oproep van het stadsvernieuwingscontract "Rond Simonis".
Daarvoor zal zij/hij:

/Begeleiden
• Informatie verstrekken over de bestaande financiële hulpmiddelen en leningen in verband met
renovatie, energie en leefkwaliteit ;
• Begeleiding aanbieden bij het opvragen en de analyse van offertes bij bedrijven, dossiers helpen
samenstellen voor het aanvragen van premies ;
2/3
• Ondersteuning aanbieden bij administratieve en stedenbouwkundige vragen. Indien de inbreng van een
zelfstandig architect nodig is, de kandidaten doorverwijzen voor specifieke aspecten (aanvraag
stedenbouwkundige vergunning,..) ;
• Uitnodigen voor thematische vergaderingen gericht op het verbreden van hun kennis, onder meer door
het ondersteunen van onderlinge kennisuitwisseling ;
• De dossieropvolging verzorgen via het onderhouden van het contact met de eigenaars ;

/Samenwerken en overleggen :
• Een samenwerking uitbouwen met lokale partners om in contact te komen met bewoners en om
permanenties te kunnen organiseren;
• Deelnemen aan de overlegstructuren van het Duurzaam Wijkcontract in het bijzonder de Algemene
Vergadering en de Wijkcommissie;
• De werking bekendmaken door deelname aan lokale activiteiten in de wijk,
• Samenwerken met mogelijke partners van het project (gemeentelijke dienst stedenbouw, bewoners en
buurtcomités, lokale verenigingen, Partners van het DW Magritte, OCMW, Sociaal Verhuurkantoor, …).

/Collegiaal samenwerken :
• Het project in Jette met bewoners en partners opvolgen, vanuit de verankering in het Bonnevieteam ;
• Samenwerken met de andere diensten van Bonnevie, nl. geïntegreerde wijkwerking, technische dienst
Bonfix, usage/gebruik, huisvestingspermanentie, boekhouding,..), in functie van de uitbouw van een
transversale werking;
• Het project verder ontwikkelen in functie van de resultaten en instaan voor de verslaggeving ervan, met
inbegrip van jaarverslagen;

Daarenboven :
• Het team van de renovatieadviseurs versterken dat actief is in de historische wijken: Molenbeek-centrum
en de Havenwijk
• Socio-economische projecten uitbouwen en ontwikkelen in nieuwe Duurzame Wijkcontracten
• Deelnemen aan het Bonnevieteam in functie van het uitbouwen van een geïntegreerde werking. Dit
teamwerk is gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak, het doorgeven van expertise aan
andere verenigingen en aan de overheids(diensten);
• Samenwerken binnen een breder netwerk zoals het Netwerk Wonen en de Huisvestingsadviesraad van
de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

PROFIEL :
We zoeken een medewerk(st)er:
• Met een diploma master in architectuur ;
• Met een globale kennis van de Brusselse situatie, de politieke en stedelijke uitdagingen en het
Stedenbouwkundig beleid ( Ruimtelijke Ordening, Wijkcontracten , Stadsvernieuwingscontracten,
huisvesting,..) ;
• Met ervaring in/met woningrenovatie ;
• Interesse voor leefmilieu (duurzame renovatie) en huisvesting ;
• Met een basiskennis van de bestaande wettelijke reglementeringen ( GSV /RRU,EPB, Brusselse
Huisvestingscode) evenals de Brusselse context ( wonen, energie en stedenbouw) ;
• Die ondersteuning kan bieden bij het indienen van renovatie- en energiedossiers bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ;
• Die zelfstandig werkt, initiatief neemt en op een creatieve manier naar oplossingen zoekt;
• Zij/Hij kan in een team werken ;
• Is sociaal voelend en heeft goede contactvaardigheden ;
• Legt vlot contact, ook in een multicultureel wijk en bij een kwetsbaar publiek ;
• Is bereid tot actualisering van haar/zijn kennis en deze te delen met collega’s ;
3/3
• Heeft redactionele vaardigheden, kan analyseren en synthetiseren ;
• Kan technische informatie en de wettelijke reglementering ‘vertalen’ naar burgers en vergaderingen
leiden/animeren ;
• Kan werken met informaticaprogramma’s als: Excel, Word, PowerPoint, Outlook ;
• Is bereid tot occasioneel avondwerk en weekendwerk voor deelname aan vergaderingen van het
Duurzaam Wijkcontract en wijkactiviteiten ;
• Heeft een degelijke kennis van het Frans ;
Wij bieden :
• een deeltijds contract van onbepaalde duur van 0,6 VTE;
• Een salaris volgens barema B1b ou B1c (afhankelijk van aanvaarde anciënniteit) , van het paritair
comité 329.01;
• Een gevarieerd takenpakket en een stimulerende werkomgeving in een dynamische team dat werkt
aan de verbetering van de leefkwaliteit van bewoners
• Een kans om je bijkomend te vormen in het domein van de stedelijke renovatie en de toegang tot
wonen voor allen
• Een werkplek in een ‘Brusselse vereniging’ met standplaats in het hart van Sint-Jans-Molenbeek

Startdatum : Zo snel mogelijk
Bent u geïnteresseerd ? : stuur dan uw CV en motivatiebrief naar christel.despy@bonnevie40.be voor 12
januari middernacht ten laatste.
Heeft u vragen ? Vraag dan naar Christel via 02 410 76 31 of stuur een email naar bovenstaand emailadres.

Enkel de personen die geselecteerd worden op basis van hun CV en motivatiebrief worden persoonlijk
verwittigd en uitgenodigd voor de sollicitatiegesprekken die doorgaan op 20/01/2022

2021-03-05 14:37:00

firstnext1 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33