17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede

12 oktober, Nationale manifestatie in Brussel
Laagste inkomens omhoog

“Alle inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens !” Daarvoor komen de verenigingen waar armen het woord nemen uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië op zondag 12 oktober op straat, in aanloop naar de Werelddag van Verzet tegen Armoede, traditioneel op 17 oktober.

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), het Brussels Platform Armoede, het Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté, het Netwerk tegen Armoede en het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté manifesteren samen voor het recht van iedereen op een waardig inkomen. De mogelijkheden van een minimuminkomen boven de armoedegrens werd 2 jaar lang onderzocht in 5 Europese landen, waaronder België, in het kader van het EMIN (European Minimum Income Network). In ons land verliep het project onder de vleugels van BMIN, waar naast de armoedeorganisaties ook de drie grote vakbonden aan deelnamen.

Heel wat mensen moeten vandaag in ons land rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens (€2101/maand voor een gezin en €1000/maand voor een alleenstaande), meerbepaald mensen met een leefloon, werkzoekenden, mensen met een handicap, chronisch zieken, gepensioneerden en zelfs mensen met een job… Een waardig inkomen is een grondrecht!
In aanloop naar de voorbije verkiezingen erkende zo goed als elke partij dat inkomens onder de Europese armoedegrens onaanvaardbaar zijn. Op 12 oktober komen mensen in armoede en hun sympathisanten op straat om nogmaals de eis voor een waardig inkomen voor iedereen (ongeacht statuut) kracht bij te zetten.

De betoging vertrekt om 14 uur aan Brussel-Noord en eindigt op het Sint-Katelijneplein, waar mensen in armoede vanaf 15 uur op het podium hun verhaal doen. De manifestatie eindigt rond 17 uur.

2014-09-10 20:46:50

Actie: een woning voor iedereen

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen op 14 juni een actiedag georganiseerd in de Carré de Moscou in Sint-Gillis. De leden van ALARM en de militanten van de Buurtwinkel hebben de handen in elkaar geslagen en de nieuwe partij ‘een woning voor iedereen’ boven de doopvont gehouden. Na een debat op de huurtoelage, stelde de partij een programma op van zeven punten:

1. De gemeentes en de OCMW’s bezitten allemaal een aantal woningen. Vaak zijn deze duur. Met als gevolg dat de armsten ze nooit kunnen huren. De partij ‘een woning voor iedereen’ engageert zich om alle openbare woningen aan sociale tarieven te verhuren.

2. Om alle Brusselse huurders op gelijke voet te zetten, zal de partij een uniek modelcontract maken, dat voor iedereen moet gelden. Aangezien het steeds moeilijker is om een woning te vinden en om te vermijden dat huurders moeten vrezen dat ze op straat gezet worden, zullen alle huurcontracten een minimumduur hebben van drie jaar.

3. Huren in Brussel is onbetaalbaar geworden. Om te vermijden dat de huurprijzen op de privémarkt blijven stijgen, zal de partij een kader voor huurprijzen opstellen. En hoewel zoiets niet simpel is, engageert de partij zich om dit te realiseren.

4. Daarnaast wil de partij ook voor een algemene huurtoelage zorgen voor de armste gezinnen van Brussel, zodat iedereen een betaalbare woning kan huren zonder zich alles te moeten ontzeggen.

5. Geld vinden om de huurwaarborg te kunnen betalen is ook geen sinecure. Dus: gedaan met rondjes te draaien tussen het OCMW, het woningfonds of de banken die geen van alle een oplossing bieden. De partij zal een regionaal huurwaarborg-fonds oprichten waar alle Brusselaars toegang toe hebben. De huurwaarborg wordt dezelfde voor iedereen: twee maand.

6. De partij stelt een wet op die eigenaars verplicht om hun onbewoonbare huizen te renoveren. Na de renovatie is de eigenaar verplicht de woning(en) opnieuw aan de oude huurders te verhuren. De huur moet overeenkomen met het kader van huurprijzen van de sociale verhuurkantoren. Een beetje zoals in project x van Brussel, dat nu afgesloten wordt bij gebrek aan middelen. Als de woning te klein is voor het gezin dat er eerder woonde, is de overheid verplicht een andere woning te vinden waar ze naartoe kunnen.

7. De vorige regering beloofde ervoor te zorgen dat 15% van de woningen sociale woningen zouden worden. Die belofte werd niet gehouden en werd ook niet hernomen in het regionaal plan voor duurzame ontwikkeling. Om toch aan deze 15% te komen, zal de partij ‘een woning voor iedereen’ elke Brusselse gemeente verplichten om ervoor te zorgen dat 15% van de woningen op haar grondgebied sociale woningen worden.

2014-06-30 15:25:04

Teken de petitie van het Platform Wonen

Petitie Platform Wonen

2014-06-02 17:10:48

Als ik burgemeester zou zijn...

   [...]

Deze video, geïnspireerd door het 'Memorandum voor het Recht op Wonen in Molenbeek, 2012' opgesteld door vzw Buurthuis Bonnevie en vzw La Rue (de integrale tekst is terug te vinden op de website van Buurthuis Bonnevie of bij La Rue), is het resultaat van het engagement van de leden van ALARM die ijveren voor het recht op wonen voor iedereen.
ALARM wordt gesteund door het Buurthuis Bonnevie. De leden van de groep zijn mensen die slecht behuisd zijn. Ze hopen op structurele veranderingen van de woonmartk, wisselen in dat verband hun ervaringen uit en alles wat ze leren over hun rechten en hun plichten ivm huren. ALARM voert acties op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs Europees vlak, met als enig doel : hun stem te laten horen bij de overheid.

2012-10-03 12:27:46

Het recht op wonen in Molenbeek, een prioriteit?

Op 4 juni organiseerden Buurthuis Bonnevie en La Rue samen een debat over het recht op wonen in Molenbeek. De twee organisaties hadden de maanden daarvoor samen een memorandum uitgewerkt, met daarin een hele reeks eisen en voorstellen om de woonsituatie van de Molenbekenaars te verbeteren. Bij de start van het debat maandagavond zaten niet de heren en dames politici achter de sprekerstafel, maar de leden van het comité Alarm. Zij spraken het talrijk opgekomen publiek toe als leden van de Partij voor het Recht op Wonen. “Was ik burgemeester, ik zou de leegstaande kantoren omvormen tot woningen voor grote gezinnen”, zei bijvoorbeeld Mr. Hindawi.

De toon was meteen gezet: ondanks de inspanningen die het huidige gemeentebestuur geleverd heeft zal het absoluut nodig zijn om naar een hogere versnelling over te schakelen om de huidige problemen op te lossen, zeker als je weet dat er ons de komende jaren nog een aanzienlijke aangroei van de bevolking te wachten staat.
Na de tussenkomst van Alarm kregen de vertegenwoordigers van de Molenbeekse politieke partijen de kans om te reageren op de voorstellen uit het memorandum.

Luc Van Caneghem, voorzitter van N-VA Molenbeek, nam afstand van die voorstellen. De woonproblemen zijn het gevolg van een armoedeprobleem, en kunnen niet los daarvan gezien worden. Hij legde de nadruk op de noodzaak om samen te werken met de privé-sector. Hij stoorde zich ook aan het gebrek aan informatie over de manier waarop de sociale huisvestingsmaatschappij wordt bestuurd. Hij gelooft dat de gemeente moet proberen privé-investeerders aan te trekken door te investeren in de openbare ruimte, en opperde het idee om de verkoop van sociale woningen te stimuleren.

Sarah Turine, van Ecolo-Groen, zei zich voor bijna 100% te herkennen in de voorstellen uit het memorandum, maar alles zou niet kunnen gerealiseerd worden, omwille van de budgettaire beperkingen. Haar partij wil prioritair werken aan de strijd tegen discriminatie, ongezonde woningen en leegstand. Dat kan onder meer door te investeren in de bouw van nieuwe sociale woningen. Daarvoor moet met verschillende partners worden samengewerkt. Ook de participatie van bewoners binnen de sociale huisvesting is van belang, en er moet geïnvesteerd worden in energiebesparende maatregelen.

André Taymans, voorzitter van CDH, had in Amerika een interessant project gezien, waarbij de bouwkost van woningen tot 50% lager lag dan bij klassieke woningen. Hij waarschuwde voor de bevolkingsaangroei, en zei dat zijn partij vooral wou inzetten op de jonge gezinnen, die de kans zouden moeten krijgen om in hun gemeente te blijven wonen.

Olivier Mahy (MR) pleitte voor het verhogen van de belasting op leegstand en onbewoonbare woningen. Volgens hem moet de gemeente proberen om het wonen boven winkels interessanter te maken, en kan de leegstand ook aangepakt worden door leegstaande kantoren om te vormen tot woningen. Er moet prioritair geïnvesteerd worden in de renovatie van sociale woningen, nieuwbouw moet er pas komen als er nog geld over is, en dan liefst geen grote gehelen, maar woningen verspreid over de stad. Er moet ook meer aandacht zijn voor gehandicapten.
Dirk De Block van de PVDA legde uit dat zijn partij een enquête had uitgevoerd. Meer sociale woningen was daar uit gekomen als prioriteit nummer 1 voor de Molenbeekenaars. Hij hield een pleidooi voor meer controle van de privé-huurmarkt: kwaliteitscontrole, maar ook controle van de huurprijzen. Voor de bouw van meer sociale woningen hebben we weer een openbare bank nodig, die geld kan lenen aan voordelige tarieven. Ook kleine eigenaars die willen renoveren en huurders die een huurwaarborg moeten betalen moeten daar terecht kunnen. Hij trok ook van leer tegen de slechte kwaliteit van sommige sociale woningen.

Mohamed Daif (PS) is de huidige schepen van huisvesting. Hij verdedigde zijn beleid, en zei dat de gemeente reeds heel wat gerealiseerd heeft de afgelopen jaren. De huisvestingscel heeft goed gewerkt, leegstaande en onbewoonbaar verklaarde woningen werden belast, er werden transitwoningen gebouwd. Maar zijn partij staat open voor de voorstellen uit het memorandum: openbaar beheersrecht, een “project X” om een antwoord te bieden op woningen van slechte kwaliteit, de gewestelijke huurtoelage invoeren voor de gemeentewoningen.

Uit het debat achteraf bleek vooral dat vele buurtbewoners nog maar weinig geloof hechten aan de beloften van de politici. De huurprijzen zijn de afgelopen jaren blijven stijgen, een huis kopen in de buurt is niet meer mogelijk, de kwaliteit van de woningen blijft slecht. Zal de gemeente er ooit in slagen om dat op te lossen? Ondanks de bittere toon die in het debat sloop was het ook een hoopvol moment. Zoveel burgers die interesse tonen in de gemeentelijke woonpolitiek, daar zal toch moeten rekening mee gehouden worden?

2012-06-05 17:01:35

firstnext12345 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33