Vacature

VACATURE Renovatieadvies

Buurthuis Bonnevie vzw werft aan:
een PROJECTLEIDER (V/M) voor het project « Ceci n’est pas une Réno / Dit is geen renovatie», renovatieadvies uitgevoerd in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Magritte, te Jette.

De vereniging ijvert reeds meer dan 40 jaar aan het verbeteren van de woonkwaliteit in Sint-Jans-Molenbeek. Ze heeft bijzondere aandacht voor energie en duurzaam renoveren en de noden van kwetsbare bewoners. Sedert 2018 heeft de dienst renovatieadvies haar werking verbreed tot Jette meer bepaald de zone van het Duurzaam Wijkcontract (DW)Magritte www.cqd-magritte-dw.be

In deze zone promoot ze de duurzame renovatie van het woningbestand, door eigenaars en eigenaars-bewoner te ondersteunen bij de renovatie van hun woning en de kennis over duurzaam renoveren breed te verspreiden.
De medewerker is ingebed in het Bonnevieteam, in het bijzonder het renovatieteam, waarin zij/hij collegiaal samenwerkt. De samenwerking is gericht op : het doorgeven van kennis en ervaring, het gebruiken van de ontwikkelde methodieken, het leggen van dwarsverbindingen tussen de verschillende projecten en diensten om via een geïntegreerde werking sterker te staan ten aanzien van de stedelijke uitdagingen .

OPDRACHT:
De medewerker zal (hoofdzakelijk) het Project « Ceci n’est pas une Réno » uitbouwen zoals beschreven in de projectfiche, die op eenvoudig verzoek kan bekomen worden.

Daarvoor zal zij/hij:

/ begeleiding :
• Informatie verstrekken over de bestaande financiële hulpmiddelen en leningen in verband met renovatie, energie en leefkwaliteit ;
• Begeleiding aanbieden bij het opvragen en de analyse van bestekken bij bedrijven, de samenstelling van dossiers voor het aanvragen van premies ;
• Ondersteuning aanbieden bij administratieve en stedenbouwkundige vragen. Indien de inbreng van een zelfstandig architect nodig is, de kandidaten doorverwijzen voor specifieke aspecten ( aanvraag stedenbouwkundige vergunning,..) ;
• Uitnodigen voor thematische vergaderingen gericht op het verbreden van hun kennis, onder meer door het ondersteunen van onderlinge kennisuitwisseling ;
• De dossieropvolging verzorgen via het onderhouden van het contact met de eigenaars ;

/Samenwerken en overleggen
• Een samenwerking uitbouwen met lokale partners om in contact te komen met bewoners en om permanenties te kunnen organiseren;
• Deelnemen aan de overlegstructuren van het Duurzaam Wijkcontract in het bijzonder de Algemene Vergadering en de Wijkcommissie;
• De werking bekendmaken door deelname aan lokale activiteiten in de wijk,
• Samenwerken met mogelijke partners van het project (gemeentelijke dienst stedenbouw, bewoners en buurtcomités, lokale verenigingen, Partners van het DW Magritte, OCMW, Sociaal Verhuurkantoor, …).

/Collegiaal samenwerken
• Het project in Jette met bewoners en partners uitbouwen, vanuit de verankering in het Bonnevieteam;
• In functie van de continuïteit van de projectwerking en het gebruik van de uitgebouwde gemeenschappelijke methodiek;
• Samenwerken met de andere diensten van Bonnevie GeIntegreerde Wijkwerking, Technische dienst Bonfix, Usage, huisvestingspermanentie, boekhouding,..), in functie van de uitbouw van een transversale werking;
• Het project verder ontwikkelen in functie van de resultaten en instaan voor de verslaggeving ervan, met inbegrip van jaarverslagen;

Daarenboven :
• Het team van de renovatieadviseurs versterken dat actief is in de historische wijken: Molenbeek-centrum en de Havenwijk
• Socio-economische projecten uitbouwen en ontwikkelen in nieuwe Duurzame Wijkcontracten
• Deelnemen aan het Bonnevieteam in functie van het uitbouwen van een geïntegreerde werking. Dit teamwerk is gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak, het doorgeven van expertise aan andere verenigingen en aan de overheids(diensten);
• Samenwerken binnen een breder netwerk zoals het Netwerk Wonen en de Huisvestingsadviesraad van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

PROFIEL :
We zoeken een medewerk(st)er:

• Met een diploma master in architectuur;
• Met een globale kennis van de Brusselse situatie, de politieke en stedelijke uitdagingen en het Stedenbouwkundig beleid ( Ruimtelijke Ordening, Wijkcontracten , Stadsvernieuwingscontracten, huisvesting,..) ;
• Met ervaring in/met woningrenovatie;
• Interesse voor leefmilieu (duurzame renovatie) en huisvesting;
• Met een basiskennis van de bestaande wettelijke reglementeringen ( GSV /RRU,EPB, Brusselse Huisvestingscode) evenals de Brusselse context ( wonen, energie en stedenbouw);
• Die ondersteuning kan bieden bij het indienen van renovatie- en energiedossiers bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
• Die zelfstandig werkt, initiatief neemt en op een creatieve manier naar oplossingen zoekt;
• Zij/Hij kan in een team werken;
• Is sociaal voelend en heeft goede contactvaardigheden ;
• Legt vlot contact, ook in een multicultureel wijk en bij een kwetsbaar publiek
• Is bereid tot actualisering van haar/zijn kennis en deze te delen met collega’s;
• Heeft redactionele vaardigheden, kan analyseren en synthetiseren;
• Kan technische informatie en de wettelijke reglementering ‘vertalen’ naar burgers en vergaderingen leiden/animeren;
• Kan werken met informaticaprogramma’s als: Excel, Word, PowerPoint, Outlook ;
• Is bereid tot occasioneel avondwerk en weekendwerk voor deelname aan vergaderingen van het Duurzaam Wijkcontract en wijkactiviteiten;
• Heeft een degelijke kennis van het Frans ;

Wij bieden :
• een deeltijds contract van onbepaalde duur van 0,6 VTE;
• Een salaris volgens barema B1b ou B1c (afhankelijk van aanvaarde anciënniteit) , van het paritair comité 329.01;
• Een gevarieerd takenpakket en een stimulerende werkomgeving in een dynamische team dat werkt aan de verbetering van de leefkwaliteit van bewoners
• Een kans om je bijkomend te vormen in het domein van de stedelijke renovatie en de toegang tot wonen voor allen
• Een werkplek in een ‘Brusselse vereniging’ met standplaats in het hart van Sint-Jans-Molenbeek


Aanwervingsdatum: zo snel mogelijk

Geïnteresseerd? Bezorg uw CV en een motivatiebrief per mail aan info@bonnevie40.be tegen 14 januari 2021 om middernacht.

De personen die op basis hiervan weerhouden worden, worden persoonlijk verwittigd voor deelname aan een selectieprocedure die doorgaat op 22/01/2021


18-12-2020

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33