Vacature

VACATURE RENOVATIEADVIES

Buurthuis Bonnevie vzw werft een PROJECTMANAGER (V/H) aan :

Om het het project "Ceci n'est pas une Réno" verder uit te voeren, betreffende renovatieadvies
ontwikkeld in het kader van het Magritte-contract voor duurzame wijken, in Jette ;
Voor de ontwikkeling en uitvoering van een nieuw project ter ondersteuning van de renovatie in het kader van het stadsvernieuwingscontract "Rond Simonis", in Sint-Jans-Molenbeek.

De vereniging ijvert reeds meer dan 40 jaar naar het verbeteren van de woonkwaliteit in Sint-JansMolenbeek. Ze heeft bijzondere aandacht voor energie en duurzaam renoveren en de noden van kwetsbare
bewoners.

Sedert 2018 heeft de dienst renovatieadvies haar werking verbreed tot Jette en meer bepaald de zone van
het Duurzaam Wijkcontract (DW) Magritte www.cqd-magritte-dw.be In deze zone promoot ze de duurzame renovatie van het woningbestand, door eigenaars en eigenaarsbewoners te ondersteunen bij de renovatie van hun woning en de kennis over duurzaam renoveren breed te verspreiden.

Aangezien het wijkcontract Magritte eindigt in december 2022, wenst de dienst renovatieadvies een nieuw
ondersteuningsproject te ontwikkelen ter verbetering van de eigen woning in de omgeving van het
stadsvernieuwingscontract ‘Rondom Simonis’ » perspective.brussels

De medewerker is ingebed in het Bonnevieteam, in het bijzonder het renovatieteam, waarin zij/hij collegiaal
samenwerkt. De samenwerking is gericht op : het doorgeven van kennis en ervaring, het gebruiken van de
ontwikkelde methodieken, het leggen van dwarsverbindingen tussen de verschillende projecten en diensten
om via een geïntegreerde werking sterker te staan ten aanzien van de stedelijke uitdagingen .

OPDRACHT:
De medewerk(st)er zal het project "Ceci n'est pas une Réno" uitvoeren zoals beschreven in de projectfiche, dat
op verzoek verkrijgbaar is.

Hij/zij zal ook, in nauwe samenwerking met het team, een nieuw project ontwikkelen in het kader van de
sociaal-economische oproep van het stadsvernieuwingscontract "Rond Simonis".
Daarvoor zal zij/hij:

/Begeleiden
• Informatie verstrekken over de bestaande financiële hulpmiddelen en leningen in verband met
renovatie, energie en leefkwaliteit ;
• Begeleiding aanbieden bij het opvragen en de analyse van offertes bij bedrijven, dossiers helpen
samenstellen voor het aanvragen van premies ;
2/3
• Ondersteuning aanbieden bij administratieve en stedenbouwkundige vragen. Indien de inbreng van een
zelfstandig architect nodig is, de kandidaten doorverwijzen voor specifieke aspecten (aanvraag
stedenbouwkundige vergunning,..) ;
• Uitnodigen voor thematische vergaderingen gericht op het verbreden van hun kennis, onder meer door
het ondersteunen van onderlinge kennisuitwisseling ;
• De dossieropvolging verzorgen via het onderhouden van het contact met de eigenaars ;

/Samenwerken en overleggen :
• Een samenwerking uitbouwen met lokale partners om in contact te komen met bewoners en om
permanenties te kunnen organiseren;
• Deelnemen aan de overlegstructuren van het Duurzaam Wijkcontract in het bijzonder de Algemene
Vergadering en de Wijkcommissie;
• De werking bekendmaken door deelname aan lokale activiteiten in de wijk,
• Samenwerken met mogelijke partners van het project (gemeentelijke dienst stedenbouw, bewoners en
buurtcomités, lokale verenigingen, Partners van het DW Magritte, OCMW, Sociaal Verhuurkantoor, …).

/Collegiaal samenwerken :
• Het project in Jette met bewoners en partners opvolgen, vanuit de verankering in het Bonnevieteam ;
• Samenwerken met de andere diensten van Bonnevie, nl. geïntegreerde wijkwerking, technische dienst
Bonfix, usage/gebruik, huisvestingspermanentie, boekhouding,..), in functie van de uitbouw van een
transversale werking;
• Het project verder ontwikkelen in functie van de resultaten en instaan voor de verslaggeving ervan, met
inbegrip van jaarverslagen;

Daarenboven :
• Het team van de renovatieadviseurs versterken dat actief is in de historische wijken: Molenbeek-centrum
en de Havenwijk
• Socio-economische projecten uitbouwen en ontwikkelen in nieuwe Duurzame Wijkcontracten
• Deelnemen aan het Bonnevieteam in functie van het uitbouwen van een geïntegreerde werking. Dit
teamwerk is gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak, het doorgeven van expertise aan
andere verenigingen en aan de overheids(diensten);
• Samenwerken binnen een breder netwerk zoals het Netwerk Wonen en de Huisvestingsadviesraad van
de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

PROFIEL :
We zoeken een medewerk(st)er:
• Met een diploma master in architectuur ;
• Met een globale kennis van de Brusselse situatie, de politieke en stedelijke uitdagingen en het
Stedenbouwkundig beleid ( Ruimtelijke Ordening, Wijkcontracten , Stadsvernieuwingscontracten,
huisvesting,..) ;
• Met ervaring in/met woningrenovatie ;
• Interesse voor leefmilieu (duurzame renovatie) en huisvesting ;
• Met een basiskennis van de bestaande wettelijke reglementeringen ( GSV /RRU,EPB, Brusselse
Huisvestingscode) evenals de Brusselse context ( wonen, energie en stedenbouw) ;
• Die ondersteuning kan bieden bij het indienen van renovatie- en energiedossiers bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ;
• Die zelfstandig werkt, initiatief neemt en op een creatieve manier naar oplossingen zoekt;
• Zij/Hij kan in een team werken ;
• Is sociaal voelend en heeft goede contactvaardigheden ;
• Legt vlot contact, ook in een multicultureel wijk en bij een kwetsbaar publiek ;
• Is bereid tot actualisering van haar/zijn kennis en deze te delen met collega’s ;
3/3
• Heeft redactionele vaardigheden, kan analyseren en synthetiseren ;
• Kan technische informatie en de wettelijke reglementering ‘vertalen’ naar burgers en vergaderingen
leiden/animeren ;
• Kan werken met informaticaprogramma’s als: Excel, Word, PowerPoint, Outlook ;
• Is bereid tot occasioneel avondwerk en weekendwerk voor deelname aan vergaderingen van het
Duurzaam Wijkcontract en wijkactiviteiten ;
• Heeft een degelijke kennis van het Frans ;
Wij bieden :
• een deeltijds contract van onbepaalde duur van 0,6 VTE;
• Een salaris volgens barema B1b ou B1c (afhankelijk van aanvaarde anciënniteit) , van het paritair
comité 329.01;
• Een gevarieerd takenpakket en een stimulerende werkomgeving in een dynamische team dat werkt
aan de verbetering van de leefkwaliteit van bewoners
• Een kans om je bijkomend te vormen in het domein van de stedelijke renovatie en de toegang tot
wonen voor allen
• Een werkplek in een ‘Brusselse vereniging’ met standplaats in het hart van Sint-Jans-Molenbeek

Startdatum : Zo snel mogelijk
Bent u geïnteresseerd ? : stuur dan uw CV en motivatiebrief naar christel.despy@bonnevie40.be voor 12
januari middernacht ten laatste.
Heeft u vragen ? Vraag dan naar Christel via 02 410 76 31 of stuur een email naar bovenstaand emailadres.

Enkel de personen die geselecteerd worden op basis van hun CV en motivatiebrief worden persoonlijk
verwittigd en uitgenodigd voor de sollicitatiegesprekken die doorgaan op 20/01/2022

05-03-2021

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33