Openbare ruimte

Wijkcontract Cinema Belle-Vue

Uit de participatieateliers omtrent de heraanleg van de nieuwe speelzone Bonneviepark, georganiseerd in het voorjaar 2009, werd vastgesteld dat er nood is aan meer openbare ruimte met sport-en spelvoorzieningen in de buurt, meer groen in de buurt en verkeersveiligheid rond het Bonneviepark. Deze bevindingen werden overgebracht aan de verantwoordelijke, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. De meeste elementen werden overgenomen en ingebracht in het definitieve rapport fase 3 (12/08/09) van het nieuwe wijkcontract Cinema-Bellevue 2010-2014 (waarbinnen ook het Bonneviepark gelegen is): gedeelde inrichting- as voor zachte mobiliteit vanaf het kanaal van de Sint-Mariastraat tot aan Voltaireplein (langsheen Bonneviepark), herwaarderen van de parken La Fonderie en Espace Pierron (meer speels,inventief en kwalitatief stadsmeubilaire in de groene ruimte alsmede voorzieningen voor de openbare reinheid) en sportvoorzieningen in de openbare ruimte.

Er werd ook de vraag gesteld vanuit Buurthuis Bonnevie om bij de inrichting van de openbare ruimte binnen het wijkcontract Cinema-Belle-Vue een adviesgroep op te richten en inspraakmomenten voor het grote publiek waar bewoners en verenigingen uit de buurt aan konden deelnemen, aangezien participatie van de gebruikers van deze openbare ruimten belangrijk is bij het opstellen van plannen van heraanleg.

Doelstelling van Buurthuis Bonnevie:
Buurthuis Bonnevie motiveert minstens 3 bewoners om deel te nemen aan de adviesgroep 'openbare ruimte' en neemt als vereniging ook deel aan deze adviesgroep. De opbouwwerker tracht de adviesgroep bij te sturen, zodat deze georganiseerd wordt op een manier dat bewoners er maximaal aan kunnen participeren. Dit betekent duidelijke en tijdige informatie, toegankelijk inzake plaats en tijd, brede publieke inspraakmomenten worden georganiseerd in de buurt. De opbouwwerker gaat na of de voorstellen van de adviesgroep terug te vinden zijn in het voorontwerp.

31-03-2009

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33