VACATURE BUURTWERK

Buurthuis Bonnevie vzw werft aan:
een medewerker (V/M/X)voor het project “ Welzijn in de wijk”
, een buurtwerkproject in uitvoering in het kader van een projectsubsidie vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Sinds 1976 heeft Bonnevie een brede tweetalige wijkwerking uitgebouwd die ijvert voor een betere leefkwaliteitin Sint-Jans-Molenbeek, een gemeente met veel uitdagingen en kansen. Via een dagelijks onthaal en dienstverlening (huurderspermanentie, renovatieadvies en technische dienst) houden we voeling met wat er leeft en bieden we antwoord op individuele vragen. We zetten sterk in op het versterken van de draagkracht van bewoners en het ondersteunen van bewoners-initiatief. Actieve bewoners zijn sterkhouders van verschillende projecten. Even belangrijk vinden we het werken aan structurele maatschappelijke verandering door het uitbouwen van voorbeeldprojecten en door beleidswerk. Doorheen de gehele werking is er bijzondere aandacht voor het uitbouwen van actief burgerschap en de transitie naar een duurzaam samenlevingsmodel. Buurthuis Bonnevie is één van de vier geïntegreerde wijkwerkingen en één van de zeven verenigingen waar armen het woord nemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Methodisch wordt veel belang gehecht aan teamwerk en geïntegreerd werken. Samenwerking met andere organisaties is belangrijk in onze aanpak. De medewerker is ingebed in het Bonnevieteam, in het bijzonderhetteam dat de geïntegreerde wijkwerking uitbouwt, waarin zij/hij collegiaal samenwerkt. De samenwerking is gericht op : het doorgeven van kennis en ervaring,het gebruiken van de ontwikkeldemethodieken, het leggen van dwarsverbindingen tussende verschillende projecten en dienstenom via een geïntegreerde werking sterker te staan ten aanzien van de stedelijke uitdagingen. Armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling en participatie zijn voor onze organisatie erg belangrijk en dit project wil daarwerk van maken.

OPDRACHT :
De medewerker zal (hoofdzakelijk) het Project«Welzijn in de wijk» verderzetten en uitbouwen, een samenwerking met een aantal partners/wijkgezondheidscentra in de buurt gericht op het thema psychosociaal welzijn tijdens en na isolement omwille van Covid-maatregelen. We zijn ervan overtuigd dat deze crisis een aantal reeds bestaande noden nog uitvergrootte en willen stem geven aan individuen/groepen omtrent hun ervaring tijdens de voorbije crisisperiode. Op basis van hun verhalen willen we hier lessen uit te trekken, voor ieder van de betrokkenen zelf maar ook voor anderen/beleidsmakers.
De opdracht bestaat uit

•Het samenstellenvanof verderzetten van de werking metminimaal 3 groepen van mensen in armoede en gebruikers van wijkgezondheidscentra om hun kwetsbare psychosociaal welzijn bespreekbaar te maken en handvaten voor een beter psychosociaal welzijn aan te reiken (we doen dit in samenwerking met meerdere wijkgezondheidscentra en partners in de buurt) ;

•Het in kaart brengen en ontsluiten van de knelpunten en noden rond het psychosociaal welzijn van deze doelgroepen ;

•Het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met expertisepartners met een gespecialiseerd aanbod rond de aangereikte thema’s –met als doelstelling de doelgroep op een concrete, laagdrempelige manier te ondersteunen en tools op maat aan te reiken ;

•Meewerken aan een door het Brussels Platform Armoede gecoördineerde projectwerkgroep en stuurgroep

•Kennisdeling met de andere verenigingen waar armen het woord nemen, het ruimere lokale en bovenlokale netwerk en andere relevante partners en beleidsmakers.


PROFIEL :
We zoeken een medewerking met ‘goesting’ om te werken in een diverse werkomgeving . U gelooft in de kracht van mensen om zelf actor te worden in hun leven en dat van anderen.

•U hebt een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke studierichtingen bij voorkeur al een aantal jaren relevante werkervaring op de teller. Hebt u geen bachelorsdiploma, dan hebt u minstens 5 jaar relevante werkervaring.
•U bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis Frans(of die u wilt verbeteren), tweetaligheid is een pluspunt
•U kan zelfstandig aan de slag én werkt vlot samen in teamverbandmaar vindt het ook een uitdaging om aan de slag te gaan met partnerwerkingen in de wijk
•U hebt sociale en communicatieve vaardigheden en beheerst (aspecten van) groepsbegeleiding
•U hebt interesse in de leefwereld en de denkkaders van een divers publiek
•U kan structureel denken en hebt zin voor initiatief
•U hebt redactionele vaardigheden voor het opstellen van verslagen, rapporten en kan vlot aan de slag met computer en de courante software programma’s
•U bent bereid af en toe ’s avonds of tijdens het weekend te werken•U kent de Brusselse situatie, heeft kennis van de sociale kaart wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een pluspunt

Wij BIEDEN AAN :

•Een deeltijds contract (0.6 VTE) van onbepaalde duur, we zetten dit project graag met jou verder vanaf oktober, einddatum project voorzien april 2022

•Een aangename werkomgeving,flexibele werkregeling en goede arbeidsvoorwaarden

•De uitdaging om samen met je collega’s, in een dynamische organisatie en in een sterk evoluerende stedelijke omgeving, je eigen talenten en die van anderen te ontwikkelen•Verloning op basis van sectorale barema’sPC 329 -B1C of B1B, afhankelijk van aanvaarde anciënniteit

PROCEDURE :

Aanwervingsdatum: zo snel mogelijk
Geïnteresseerd? Bezorg uw CV en een motivatiebrief per mail aan info@bonnevie40.beten laatste op zondag 10 oktober 2021.

De personen die op basis hiervan weerhouden worden, worden persoonlijk verwittigd voor deelname aan een selectieprocedure die doorgaat op donderdag 14 oktober2021, fijn als je dat al voorlopig kan vrijhouden.

Voor meer informatie : contacteer Lieven Monserez, coördinator Buurthuis Bonnevie of je vindt info op www.facebook.com/buurthuisbonneviemaisondequartier-www.bonnevie40.be


2021-07-20 17:05:14

WEB Designer

OPZET :
o Een tweetalige website ontwikkelen :

Vlot bereikbaar voor de bezoekers ;
▪ Met een snelle en vloeiende navigatie ;
▪ Meer vvisueel dan tekstueel ;
▪ Met een goede web-ergonomie ;
Makkelijk actualiseerbaar of bij te werken door alle leden van de organisatie ;

o Met een beperkte impact op het leefmilieu ;

o Maakt gebruik van een layout die zich aanpast aan de juiste verhoudingen van tekst en afbeeldingen aan
alle soorten schermen. De mobiele versie moet gemakkelijk zijn om de doorbladeren en het menu dient
makkelijk toegankelijk te blijven ;

o Streeft naar communicatie die vlot gebruik kan worden door een breed publiek dat zich voornamelijk situeert in de Brusselse volkse buurten ;

o Maakt de link naar de facebook-pagina maar ook naar de Youtube-account van de organisatie, zeker wat betreft een voor allen gedeelde agenda ;

Om het gebruik van dit communicatiemiddel tenvolle te benutten willen we graag dat er een groepsopleidingssessie wordt gegeven aan alle teamleden, samen met een pakket van een aantal begeleidingsuren zodat we een jaar lang op weg geholpen worden bij vragen.

DOELSTELLINGEN :
o De sociale doelstellingen van het buurthuis verhelderen ;
o Stelt de gebruiker in staat om snel te begrijpen wat :

1. wat de aangeboden diensten zijn ;
2. welke projecten ontwikkeld worden ;
3. wat de missie en visie van de organisatie zijn ;
4. geeft weer met welke partners wordt samengewerkt ;
5. duidt de subsidieërende instanties en overheden aan.

o Geeft de diversiteit van de aangeboden diensten aan en valoriseert het geleverde werk (video)
o biedt een kader en deelt de (achtergrond)informatie over de organisatie. De nieuwe activiteiten en
evenementen worden voornamelijk gedeeld via de facebook-pagina.

Referentie-achtergrond :
o facebook-pagina : Bonnevie - Startpagina | Facebook
o huidige website : vzw Buurthuis Bonnevie (bonnevie40.be)

Timing
o start van de opdracht : oktober 2021
o Voorstellen van de site en gebruik : januari 2022

2021-07-20 16:24:11

PROJECTVERANTWOORDELIJKE voor een begeleidingsproject om bewoners hun huisvesting beter te helpen gebruiken.

De dienst “Gebruik/Bewoners” :

Sinds 2010 werken wij samen met de bewoners van passiefhuizen via het AmbaPa-project, Ambassadors of the Passive (meer informatie over het AmbaPa-project via deze vidéo1). Dankzij deze werkzaamheden hebben wij kunnen inzien hoe belangrijk het is het gedrag van de bewoners te veranderen om een goed gebruik van deze gebouwen mogelijk te maken.

Gezien de Brusselse regelgeving inzake nieuwbouw, zijn er op het Brussels grondgebied steeds meer woningen met hoge energieprestaties (Lage Energie Woningen), met name in het sociale huurwoningenbestand. Om het correcte gebruik ervan te verbeteren, werken wij samen met de gemeentelijke vastgoeddienst van Sint-Jans-Molenbeek via een project "Energiebegeleiding" dat gericht is op hun huurders. Het project is erop gericht hun energiekosten te verlagen, hun comfort te verhogen en de relatie met de gebouwenbeheerder te verbeteren.

Tegelijkertijd heeft het Buurthuis Bonnevie, samen met de partnerverenigingen van het netwerk Wonen, de middelen gekregen om ons project open te stellen naar het wijkoverstijgende regionale niveau. Momenteel bestaat er in Brussel
immers geen enkel begeleidingssysteem voor de bewoners van Lage Energie Woningen dat voldoende resultaten oplevert (zie de studie Méthos2). Dit proefproject stelt ons in staat het proces van ondersteuning van de bewoners van de lage energie woningen in de praktijk te testen en te evalueren. Deze werkzaamheden worden verricht in nauwe samenwerking met de beheerders van de gebouwen en zijn gericht op een adequate bewoning van deze woningen, een aanpassing van het gebouw met het oog op betere energieprestaties, een betere levenskwaliteit van de bewoners en de duurzaamheid van het gebouw.

OPDRACHTEN :
De hoofdopdracht van de projectmedewerker bestaat erin de bewoners te begeleiden naar een beter gebruik van hun Lage-Energie-Woning om zo hun energie-uitgaven te beperken, hun gebruikscomfort te verhogen en de kwaliteit van de woning te behouden. We zetten in om dit als groep te realiseren en zo een band te maken tussen de bewoners om de solidariteit en het gemeenschappelijke leren te verhogen.
Hiertoe moet zij/hij :

• De huurders begeleiden tijdens technische bezoeken aan hun woning om hen aan te moedigen hier
actief aan deel te nemen en de opgedane kennis te delen met hen/anderen ;

• Uitwerken en toepassen van collectieve vormingssessies om bewoners(groepen) te sensibilseren omtrent alle
gebruiksaspecten van hun woning ;

• De bewoners benaderen om een vertrouwensband met hen op te bouwen en kennis te maken met hun
dagdagelijkse leefomstandigheden, via huisbezoeken ;

• De participatie van de bewoners verhogen, hun (gebruikers)kennis en mogelijkheden naar waarde schatten ;

• Uitbouwen van (maandelijkse) thematische vormingsmomenten voor meer kwetsbare bewoners om zo hun kennis te verhogen in verband met rationeel energieverbruik ;

• Bewoners begeleiden in het regelmatig/maandelijks opvolgen van hun energieverbruik ;

• Bewoners begeleiden bij het collectief zetten van stappen om technische problemen bij hun gebouwbeheerder aan te brengen (Sociaal verhuurkantoor, syndicus, Dienst Gemeente eigendommen) ;

• In partnerschap werken met de gebouwenbeheerders en delenemen aan overleg om de problemen van gebruik naast technische problemen oplossingsgericht aan te pakken ;

• Samenwerken met de partnerorganisaties van Netwerk Wonen en deelnemen aan de maandelijkse overleggen om zo de kennis te delen ;

• In ploeg met de collega’s van de dienst huisvesting, Renovatie-advies en de Technische dienst Bonfix ;

• De coördinatie opnemen van, het vormen en motiveren van de bewoners-Ambassadeurs van het Passief, die als ervaringsdeskundigen ingezet worden tijdens vormingsmodules en groepsbijeenkomsten ;

• Een jaarverslag opmaken voor subsidiërende opdrachtgevers, en zoeken van structurele financiële middelen

PROFIEL :
We zoeken naar een collega die mee drager kan zijn van dit project, in nauwe samenwerking met zijn/haar collega’s binen het Buurthuis Bonnevie en de collega’s uit het Netwerk Wonen.

• Je bezit een diploma studies hoger onderwijs ;
• Je hebt minstens 3 jaar werkervaring in een gelijkaardige functie ;
• Je bent betrokken bij het idee van sociale duurzaamheid, is zich bewust van de uitdagingen in deze domeinen
(onder meer klimaatdoelstellingen)
• Een opleiding milieu-adviseur, studies milieu- en duurzaamheidsmanagement of veranderingsmanager is een troef-Kennis over Lage-energie-Woningen is een extra troef
• Je toont jezelf in staat om technische kennis eenvoudig te vertalen in vormingspakketten
• Je beschikt over de vaardigheden om groepen volwassenen te vormen en te begeleiden
• Je bezit goede mensenkennis en relationele vaardigheden, dit vanuit een sociale bewogenheid
• Je bent in staat om actief te luisteren en geeft blijk van empathie
• Je toont initiatief, creatieve geest – nieuwsgierige aard en bent bereid om te leren vanuit de praktijk
• Je kan zelfstandig werken maar werkt ook vlot en collegiaal in teamverband en in samenwerking met andere lokale en regionale organisaties en diensten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Je voedt interne reflectie binnen de ploeg en hebt een kritische geest
• Je houdt ervan om te werken aan en in vlotte directe samenwerking met het publiek binnen onze multiculturele volkse wijken te Molenbeek (contactvaardig met ons doelpubliek)
• Je beschikt over een vlotte pen (redactievaardigheden)
• Je kan situaties correct analyseren en probleemstellingen synthetiseren
• Je hebt kennis van de Brusselse politieke context (inzake huisvesting, energie en stedenbouw)
• Tu es bilingue NL/FR ou tu as au moins une connaissance active de la seconde langue
• Je maakt er geen bezwaar van om occasioneel een avond of tijdens het weekend aan de slag te gaan

AANBOD :
• Een deeltijdse tewerkstelling (0.6 VTE) van onbepaalde duur ;
• Een loon naar werken naar de barema’s B1C/B1b binnen ons paritair comité (PC 329.01) ;
• Een uitdagend takenpakket in een dynamische ploeg waar we samenwerken aan de verbetering van de
levenskwaliteit van de wijk(bewoners) ;
• Een aangename werkplek, vlot bereikbaar in het hartje van Molenbeek.

Interesse ? Dan kregen we graag jouw CV en motivatiebrief voor deze job waarbij je jouw ervaring en de meerwaarde die je aan onze ploeg kan toevoegen in het kader van dit project.
Wanneer ? voor woensdag 1 september voor 17u00.
Hoe ? via mail : francois.lebecq@bonnevie40.be
Vragen ? contacteer François Lebecq op 0456 12 64 52

Op vrijdag 10 september voorzien we een moment met geselecteerde kandidaten, hou je alvast die datum vrij ?

2021-03-05 14:37:00

firstnext1 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33