Community Land Trust

Charter voor de oprichting van een Community Land Trust ondertekend

Op 25 mei 2010 hebben een vijftiental Brusselse verenigingen die opkomen voor het recht op wonen en het recht op de stad samen een charter ondertekend. Het Buurthuis was een van hen. Via de ondertekening van het charter engageren ze zich om zich in te zetten om in het Brussels Gewest een Community Land Trust op te richten.

Dit was de tekst die ze ondertekenden:

Het Brussels Gewest staat voor grote uitdagingen

Er is een enorme nood aan bijkomende betaalbare woningen voor lage inkomensgroepen.

Er moet verder geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van een aantal buurten. Daarbij moet er voor gezorgd worden dat de economische meerwaarde gegenereerd door stadsvernieuwings-programma’s in de eerste plaats ten goede komt aan de gemeenschap (in plaats van aan individuele vastgoedbezitters), en dat sociale verdringing in opwaarderende wijken wordt tegen-gaan.

Er moet gewerkt worden aan levendige, gemengde wijken waar alle bewoners en gebruikers, ook de zwaksten, de kans krijgen en aangemoedigd worden om actieve betrokkenen te worden, en de mogelijkheid krijgen om mee hun buurt vorm te geven.

Om de nieuwe uitdagingen aan te pakken zijn nieuwe instrumenten noodzakelijk. In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en een aantal andere landen is de afgelopen jaren een instrument uitgewerkt dat een krachtig antwoord biedt op al deze uitdagingen, de Community Land Trusts. Wij willen ons hierop inspireren om de eerste Community Land Trust van het Europese vasteland op te richten.

Een Community Land Trust voor het Brussels Gewest
De Trust wordt een organisatie zonder winstgevend doel. Ze zal in het Brussels Gewest gronden verwerven, bezitten, beheren en ontwikkelen ten behoeve van en met de gemeenschap. Op die gronden zal ze enerzijds betaalbare woningen creëren voor mensen en gezinnen met een laag inkomen, en anderzijds betaalbare productieruimte en gemeenschapsvoorzieningen. Ze zal eigenaar blijven van de gronden, maar het gebruiksrecht ervan afstaan, onder de voorwaarden die ze zelf bepaalt.

Voorwaarden die moeten gerespecteerd worden om deze opdracht te realiseren:
1. De trust is eigenaar van de gronden waarop ze woningen of andere infrastructuur realiseert, of beschikt over een gelijkwaardig gebruiksrecht erop. De trust zal haar gronden nooit verkopen, maar zal in tegendeel een actieve verwervingspolitiek voeren.

2. Op die terreinen creëert de Trust betaalbare woningen. Via subsidies zullen die woningen kunnen verkocht worden onder de marktprijs, waardoor ze toegankelijk worden voor de laagste inkomens. Wanneer de eigenaar zijn woning later wil verkopen, zal de trust die aankopen aan de marktwaarde. De eigenaar moet echter de aanvankelijke subsidie en een belangrijk deel van de eventuele meerwaarde (ongeveer 75%) terugstorten aan de Trust. Deze som zal vervolgens gebruikt worden om de verkochte woning opnieuw toegankelijk te maken voor een nieuwe koper met eenzelfde of zwakker sociaal-economisch profiel.

3. De Trust zal democratisch beheerd worden door:
- de gebruikers van de gronden: bewoners van de huizen en gebruikers van de productieruimtes
- de andere leden van de Trust: buren, investeerders, middenveld,…
- leden van de overheid en relevante administraties, aangeduid door de twee andere partijen.
Het beslissingsorgaan zal zodanig samengesteld zijn dat geen van deze partijen de meerderheid heeft, en dat alle belanghebbenden eerlijk vertegenwoordigd zijn, zodat bij alle beslissingen het algemeen belang wordt nagestreefd. Naast deze formele mechanismen zal alles in het werk gesteld worden om de democratische dimensie van de Trust uit te bouwen.

4. De Trust zal kwalitatieve en duurzame woningen op de markt brengen.

12-12-2010

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33