Missie en visie
Wie zijn wij?

Vzw Buurthuis Bonnevie ijvert voor een leefbare buurt Molenbeek-centrum, in een duurzame en rechtvaardige wereld, samen en in betrokkenheid met de bewoners door het uitbouwen van een geïntegreerde wijkwerking.

Wonen: ons centraal thema

- een goede kwaliteit van het huisvestingsbestand voor huurders en eigenaar-bewoners;
- een herwaardering van de wijk en de openbare ruimte in de richting van een duurzame wijk;
- een samenleven in respect voor de diversiteit van bewoners van verschillende origine, sociale klasse en leeftijd.

Bewoners

Buurthuis Bonnevie neemt de kansarme bewoners als referentiepunt voor haar werking. Omdat zij minder maatschappelijke kansen hebben, zal het Buurthuis hen prioritair ondersteunen zodat ze hun stem kunnen laten horen in het maatschappelijk debat. Wij werken samen met alle bewoners die willen ijveren voor een meer leefbare buurt.

Participatie

De uitdrukking ‘Samen met bewoners’ verwijst naar het belang van participatie. De tussenkomst van de burger mag niet beperkt worden tot het uitbrengen van zijn stem bij de verkiezingen. Zoals wij het zien, kunnen burgers bijdragen aan het welzijn van de gemeente door mee naar oplossingen te zoeken voor collectieve of groepsgebonden noden.

Participatie versterkt de democratie en wakkert bovendien de interesse van de burger voor het groter geheel aan. Ze verbetert het lokaal beheer en is het middel bij uitstek om het gesprek tussen de gemeente en haar inwoners op gang te brengen om het collectief belang te dienen.Participatie biedt mensen emancipatie en ontwikkelingskansen. Door samen naar oplossingen te zoeken voor gemeenschappelijke problemen, worden de sociale banden aangehaald en versterkt.

Structurele werking

De organisatie droomt van een meer rechtvaardige maatschappij. Ze draagt hiertoe bij door te werken aan het verhogen van de draagkracht van bewoners (emancipatie) en te werken aan structurele maatschappelijke veranderingen. Door haar benadering wil ze bijdragen aan een duurzame wereld die de toekomst van de komende generaties vrijwaart.

Geïntegreerd

We kijken naar de wijk als geheel.

Om te kunnen werken met bewoners, om de wijk goed te kennen, om nieuwe evoluties aan te voelen en projecten op te zetten, moet de werking goed verankerd zijn in de buurt en het buurtweefsel.

De verschillende diensten en projecten worden interne afgestemd. We werken vanuit de ‘Bonnevie-visie’ met een dubbele benadering: bewonersgericht en probleemgericht. Tussen beide aspecten moet een evenwicht gevonden worden op het niveau van de projecten en van de instelling.

We schakelen ons in, in een breed netwerk van organisaties die ijveren voor een meer rechtvaardige maatschappij en in het bijzonder voor het Recht op Wonen , de uitbouw van duurzame wijken, het verdwijnen van de armoede, de uitbouw van democratische besluitvormingsprocessen.

Professionele organisatie

De raad van bestuur staat in voor continuïteit in de werking, het bewaken van de doelstellingen en de algemene lijn.

De algemene vergadering bestaat uit personen die bekwaam zijn om de vereniging te beheren conform de doelstellingen. Buurthuis Bonnevie zoekt actief naar bewoners die deze rol kunnen opnemen naast de andere beheerders/medestanders.

De organisatie steunt op de inzet en het verantwoordelijkheidsgevoel van de personeelsleden, geconcretiseerd in het teamwerk.

Huisvestingsdiensten

Permanentie: dinsdag van 14 tot 18 uur en donderdag van 9 tot 12 uur.

Renovatieadvies: met het oog op de verbetering van de woonkwaliteit bieden wij, op vraag van de eigenaars, advies op maat aan bij verbouwingen. Het kan gaan om architecturale, administratieve of zuiver technische aangelegenheden.

De Buurtdienst is de technische ploeg van het Buurthuis. Hij helpt de bewoners om hun woning te verbeteren. Dat kan via het uitlenen van verbouwingsgereedschap, het bieden van advies aan doe-het-zelvers, of het opknappen van klussen. De Buurtdienst is ook een plaats waar opleidings- en tewerkstellingskansen aan laaggeschoolden worden geboden en is ingeschakeld in de reflectie over de woonzorgzones.

Buurtontmoetingen

Buurtontbijten: welkom aan bewoners op dinsdag tussen 9:30 en 11:30 uur.
Verschillende thema’s komen aan bod: energie, Bonnevieplein, gezonde voeding...

Energie

Twee leden van l’ Espoir volgden de opleiding ‘energie-uitdaging’. Vanuit een bekommernis voor het milieu, een doorleefde ervaring en hun persoonlijk spreektalent adviseerden ze de Molenbeekse burgers over hun energieverbruik en hoe dat kan verminderen.

Werken aan werk

Socio-professionele inschakeling: vier doelgroepwerknemers zijn ingeschakeld in onze werking en staan in voor onthaal, poetshulp en klusjesdienst.
Kansen bieden aan laaggeschoolde burgers via: informatie, vrijwilligerswerk, toeleiding.

Projecten ‘recht op wonen’ en ‘duurzame wijk’

Het comité ALARM bestaat uit een dertigtal leden, allen bewoners die geconfronteerd worden met specifieke moeilijkheden en discriminaties op de huisvestingsmarkt. Samen, vertolken ze op overtuigende wijze de stem van diegenen die vaak niet gehoord worden.

Finstraat en l’Espoir

Community Landtrust is een vernieuwend pilootproject

EXTRA-VERT is een groenproject opgestart en uitgevoerd in het sociaal luik van het wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts.

Bonneviepark en leefbare ruimte: bewoners informeren bij de heraanleg van de wijk en hen kansen tot participatie bieden. Concreet: heraanleg van de straten (wijkcontract), heraanleg speelzone Bonneviepark.

Isoprim: uitbouwen van een pilootproject dakisolatie samen met partners zoals om Casablanco vzw.

Een gemeentelijk huisvestingsbeleid: de gemeente Molenbeek voert sinds enkele jaren een interessant woonbeleid met aandacht voor transparantie, samenwerking met het verenigingsleven en een keuze voor de zwakke burgers. Vanuit het Buurthuis investeren we in de samenwerking met de gemeentediensten.

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33